POCTIVĚ Z MASA - ANTONI CZ s.r.o.
382 01, Dolní Třebonín 194
Kontakt

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na služby poskytované zákazníkům internetovým obchodem provozovaným firmou: ANTONI CZ s.r.o. se sídlem: Dolní Třebonín 194, 382 01 Dolní Třebonín, IČO: 25164996 (dál jen „dodavatel“).

2. Kontaktní údaje:

Adresa: Dolní Třebonín 194, 382 01 Dolní Třebonín

Provozovna: Dolní Třebonín 194, 382 01 Dolní Třebonín

Email: objednavky@antoni.cz

Telefon: +420 380 729 904

3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných dodavatelem se zákazníky při prodeji masných a jiných potravinářských výrobků dodavatele zákazníkům.

Dodavatel si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek. Každá změna obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na stránkách dodavatele a vztahuje se zásadně na smlouvy uzavřené po nabytí jejich účinnosti.

 

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. K objednání zboží slouží webové stránky dodavatele: www.antoni.cz na odkazu E-shopu a nebo na webové stránce: poctivezmasa.damenakup.cz

2. Pro řádné podání objednávky je třeba elektronický formulář vyplnit všemi potřebnými údaji, a to včetně všech údajů nezaměnitelné identifikující zákazníka a odeslat jej dodavateli. Dodavatel není vázán neúplnou, nepřesnou či nepravdivou objednávkou, kdy takovou objednávku je oprávněn odmítnout. Zákazník má možnost vytisknout si pro svoji potřebu odeslanou objednávku.

2. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje závaznost objednávky a dále to, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

3. Po zařazení objednávky do objednávkového systému obdrží zákazník v co nejbližším termínu od dodavatele na elektronickou adresu, uvedenou v objednávce, potvrzení a sdělení, zda zboží je skladem a kdy mu bude doručeno. Okamžik potvrzení od dodavatele se považuje za uzavření smlouvy.

4. Pokud se zákazníkovi nezobrazí informace o zařazení objednávky do objednávkového systému, je třeba, aby zákazník kontaktoval dodavatele obratem telefonicky na č. +420 380 729 904.

5. Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech před odesláním potvrzení objednávky kontaktovat zákazníka telefonicky na telefonním čísle, které zákazník uvedl v objednávce.

6. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází z dodavatele na zákazníka až zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

 

III. ZRUŠENÍ A ZMĚNA OBJEDNÁVKY

1. Objednávku nelze zrušit.

2. V případě, že kupující veškeré objednané a dodané zboží nepřevezme, je kupující povinen uhradit dodavateli celou částku, a to ve výši 100% ceny dodaného zboží. Kupujícím nepřevzaté zboží bude kupujícímu dodáno znovu jen na jeho výslovnou žádost, a to prostřednictvím výdejny v sídle dodavatele. A to v časovém rozmezí 8.00 – 15.00 hod. Nejpozději však následující den. 

 

IV. CENA ZBOŽÍ

1. Veškeré ceny zboží, uváděné na stránkách dodavatele, jsou uváděny včetně DPH s tím, že odchylky minus/plus 15 % v závislosti na váze zboží jsou možné. Odesláním objednávky vyjadřuje odběratel svůj souhlas s cenou.

Po uzavření smlouvy jsou tyto ceny neměnné a pro obě strany závazné.

 

2. Balné a přepravné jsou poskytovány zákazníkovi zdarma. V případě, že nebude splněna minimální výše objednávky, objednávka nebude vytvořena.

 

V. TERMÍN DODÁNÍ

1. Zákazník si ve své objednávce zvolí výdejní místo dle seznamu, ve kterém má být zboží dodáno.

 

VI. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Zákazník si může objednané zboží osobně převzít na výdejním místě, které si určil.

2. Přepravu zboží zajišťuje dodavatel vlastními chladírenskými vozy k tomu účelu upravenými. Dodavatel se zavazuje zákazníkovi zabalit objednané zboží pro přepravu způsobem, aby nedošlo k jeho poškození.

3. Při doručení zboží a předání zboží domů, obdrží zákazník od oprávněného pracovníka přepravce dodací list, kdy podmínkou převzetí zboží je podpis tohoto dodacího listu zákazníkem. Vakuované zboží obsahuje všechny potřebné informace o podmínkách pro skladování zboží a o době spotřeby na etiketě.

4. Při předání zboží je zákazník ve vlastním zájmu povinen překontrolovat, zda obal zboží není porušen, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození zboží a zda váha zboží odpovídá váze zboží uvedené v dodacím listu.

 

VII. ZPŮSOB PLATBY ZA ZBOŽÍ

1.  Po vyexpedování zboží dojde přes platební bránu k odečtu skutečné hodnoty (dle faktury) nákupu předem blokované částky.

2. Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payment, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana)Dotazy k platbám a případné reklamace plateb směřujte na:

email: platby-podpora@comgate.cz

tel.: +420 228 224 267

adresu: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/78b, Hradec Králové 

VIII. MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

1. Možnost vrátit zboží, zakoupené prostřednictvím internetového obchodu, bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, se nevztahuje na zboží podléhající rychlé zkáze (§ 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku).

 

IX. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

1. Osobní data, která uvede zákazník v objednávce, slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky. Osobní data jsou uchovávána v souladu s platnými zákony a nebudou zveřejněna, poskytnuta třetí osobě ani použita pro komerční nabídku nesouvisející se službami dodavatele. Zákazník může dodavatele kdykoliv vyzvat elektronickou poštou k jejich vymazání.

2. Zákazník odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s tím, že může být na jím uvedené emailové adrese informován dodavatelem o novinkách v sortimentu nabízeného zboží a službách. Nemá-li zákazník zájem o zasílání dalších informací nebo s jejich zasíláním nesouhlasí, oznámí tuto skutečnost elektronickou poštou dodavateli. Dodavatel jej bezodkladně vymaže z registru adresátů novinek v sortimentu nabízeného zboží.

 

X. REKLAMACE

1. Při přejímce zboží je zákazník povinen si zboží zkontrolovat, zda zboží nevykazuje známky špatné kvality, v případě zabalení do vakua, jestli není povolený obal, díky čemuž by mohlo dojít k rychlejšímu zkažení produktu, než je uvedeno na etiketě.